VOORDELEN

  • ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING  AVG
    AVG PRIVACY KEURMERKEN | www.avgkeurmerken.nl

VOORDELEN VAN HET NEDERLANDS PRIVACY KEURMERK (NPK)

Als houder (verwerkingsverantwoordelijke, verwerker of vertegenwoordiger) van het Nederlands Privacy Keurmerk (NPK) geniet u een aantal voordelen die als volgt schematisch kunnen worden weergegeven in de volgende categorieën.

1.   INTERN | AVG COMPLIANCE & ACCOUNTABILITY

Passende maatregelen zijn getroffen en worden nageleefd

AVG tafel van 5 is getoetst (Legal, Security, IT, Compliance & Ethiek)

Specieke keurmerken voor alle branches en beroepsgroepen

2.   INTERN | PROCESEFFICIENCY & KOSTENBESPARING

Stimulering van kwaliteitsverbetering (evaluaties & actualisaties)

Voorkomen van hoge herstelkosten van AVG non-compliance

Verlaging verzekeringpremies 

Kosteloze aansluiting bij  Nederlands Privacy Klachten Instituut (NPKI)

ter waarborging van onafhankelijke professionele klachtenbehandeling.

3.   EXTERN | AVG EVIDENCE NALEVING VERPLICHTINGEN

Rechtszekerheid voor feitelijke effectuering rechten van betrokkenen

Rechtszekerheid voor ketenpartners

Rechtszekerheid door waarborging van AVG rechten na relatiebeëindiging (nazorg)

4.   EXTERN | AVG COMPLIANCE & ACCOUNTABILITY

Vertrouwenskader voor de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Helpt aan te tonen dat de AVG wordt nageleefd

Vergroot de AVG reputatie van de houder van het Nederlands Privacy Keurmerk (NPK)