GARANTIE

  • ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING  AVG
    AVG PRIVACY KEURMERKEN | www.avgkeurmerken.nl

AVG CERTIFICATEN

Het AVG-certificaat is een nieuw instrument van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met dit certificaat kunt u als verantwoordelijke of verwerker aantonen dat u persoonsgegevens volgens de regels van de AVG verwerkt.

GOEDKEURINGSPROCEDURE AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS (AP)

Op 25 mei 2018 heeft Stichting Privacy Nederland (SPN) als onafhankelijke houder van het keurmerkschema van het Nederlands Privacy Keurmerk (NPK) de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) verzocht om goedkeuring van het keurmerkschema. Ontvangst van de goedkeuringsaanvraag is op 29 mei 2018 door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) bevestigd. Momenteel wordt de verdere procedure via de Raad voor Accreditatie (RvA) voortgezet.

GARANTIE VOOR ERKENDE CERTIFICERENDE INSTELLINGEN & GECERTIFICEERDE AUDITORS

Stichting Privacy Nederland garandeert alle certificerende instellingen (en gecertificeerde auditors) dat dit keurmerkschema zo goed als mogelijlk voldoet aan de AVG en door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) eventueel gestelde nadere eisen aan het keurmerkschema van het Nederlands Privacy Keurmerk (NPK).

AVG COMPLIANCE & ACCOUNTABILITY GARANTIE VOOR HOUDERS VAN HET KEURMERK

Stichting Privacy Nederland (SPN) garandeert alle bevoegdelijke houders van het keurmerk (verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers) als onafhankelijke houder van het keurmerkschema dat dit keurmerkschema zo goed als mogelijlk voldoet aan de AVG en door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) eventueel gestelde nadere eisen aan het keurmerkschema van het Nederlands Privacy Keurmerk (NPK).